Aktualności

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji organów w Inspekcji Weterynaryjnej (wyższe stanowisko w służbie cywilnej)

Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii: Kozienicach, Piasecznie, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Orońsku właściwego dla powiatu szydłowieckiego, Ożarowie Maz. właściwego dla powiatu warszawskiego zachodniego, Węgrowie, Żurominie

Ogłoszenie

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji organów w Inspekcji Weterynaryjnej (wyższe stanowisko w służbie cywilnej):

 1. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach
 2. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie
 3. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu
 4. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze
 5. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku
 6. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku własciwego dla powiatu szydłowieckiego
 7. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Maz. właściwego dla powiatu warszawskiego zachodniego
 8. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgrowie
 9. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy uregulowany jest w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej.
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie: minimum 3-letni staż pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • posiadanie kompetencji kierowniczych.

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek / kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Szczegółową informację można uzyskać pod nr tel.:  25 632 64 59

Opcje strony

Główny Inspektorat Weterynaryjny
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Zakład Higieny Weterynaryjnej
Powiatowi Inspektorzy Weterynarii
Telefony alarmowe
Służba Cywilna
Elektorniczna skrzynka podawcza
e-usługi
do góry