Staże i praktyki studenckie

Staże i praktyki studenckie

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach organizuje praktyki studenckie oraz staże dla osób bezrobotnych.

Staże

realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

Warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż jest posiadanie środków finansowych przez właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy.

Bezrobotny ubiegający się z własnej inicjatywy o zorganizowanie stażu zgłasza się bezpośrednio do komórki organizacyjnej, w której chciałby odbyć staż celem uzyskania akceptacji kierownika tej komórki lub do pracownika zajmującego się sprawami  pracowniczymi, w celu uzyskania informacji o możliwości przyjęcia na staż w poszczególnych komórkach organizacyjnych Inspektoratu.

Szczegółowe zasady odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 735 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania staży przez bezrobotnych ( Dz. U. z 2009 r. nr. 142, poz. 1160 z późn.zm).

Praktyki studenckie 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach organizuje praktyki studenckie, w ramach porozumień podpisanych z uczelniami wyższymi.

Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk zgłaszają się do kierownika komórki organizacyjnej, w której chcieliby odbyć praktykę lub do pracownia zajmującego się sprawami  pracowniczymi, celem uzyskania informacji o możliwości odbycia praktyki w Inspektoracie. Po uzyskaniu wstępnej zgody student składa osobiście lub przesyła za pośrednictwem poczty na adres Inspektoratu swoje CV, wypełniony „Formularz zgłoszenia na praktykę studencką w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach” oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Formularz zgłoszenia na praktykę dostępny jest w linku poniżej

Formularz zgłoszenia na praktykę studencką w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Warunkiem niezbędnym do uruchomienia procedury zorganizowania stażu dla osoby bezrobotnej lub praktyki studenckiej jest wyrażenie zgody przez osobę bezrobotną/studenta na przetwarzanie danych osobowych, której obowiązujących wzór dostępny jest w linku poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku braku możliwości odbycia stażu lub praktyki w Inspektoracie, dokumenty przesłane pocztą będą niszczone, a dokumenty dostarczone osobiście nie będą przyjmowane, ponieważ Administrator Danych Osobowych nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych i tworzenia zbioru kandydatów na staże i praktyki.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych jest Inspektorat;
  2. dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem – staż dla osób bezrobotnych oraz praktyki studenckie;
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
  4. podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;
  5. po ustaniu celu przetwarzania, tj. po zakończeniu stażu lub praktyk studenckich, przetwarzanie danych w ramach stażu lub praktyk studenckich zostanie zaprzestane.

Zadania związane ze stażami i praktykami realizuje główny specjalista ds. pracowniczych: numer kontaktowy: 25 632 64 59 w. 141

Opcje strony

Główny Inspektorat Weterynaryjny
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Zakład Higieny Weterynaryjnej
Powiatowi Inspektorzy Weterynarii
Telefony alarmowe
Służba Cywilna
Elektorniczna skrzynka podawcza
e-usługi
do góry