Transport zwierząt

Od dnia 16 września 2024 r. zmianie ulegną zasady przemieszczania psów, kotów, fretek z Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi

Od  dnia  16  września  2024  r.  zmianie  ulegną  zasady
przemieszczania psów, kotów, fretek z Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi na
terytorium  Unii  Europejskiej;  zmiany  te  dotyczą  zarówno  przemieszczania  w  celach
niehandlowych jak i handlowych.
Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską rozporządzeniami Federacja Rosyjska i
Republika Białorusi zostały skreślone z listy państw zwolnionych z obowiązku badania
miareczkowania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie; rozporządzenia stosuje się
od dnia 16 września 2024.

Rozporządzenie  wykonawcze  Komisji  (UE)  2024/1170  z  dnia  23  kwietnia  2024  r.  w
sprawie zmiany załączników IV, VIII, XIII, XIV i XV do rozporządzenia wykonawczego
(UE)  2021/404  w  odniesieniu  do  wykazów  państw  trzecich,  terytoriów  lub  ich  stref,  z
których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych zwierząt i produktów
pochodzenia  zwierzęcego  oraz  w  sprawie  sprostowania  załącznika  XIV  do  tego
rozporządzenia  w  odniesieniu  do  wykazu  państw  trzecich,  terytoriów  lub  ich  stref,  z
których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa drobiu i ptaków
łownych.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie  wykonawcze  Komisji  (UE)  2024/1130  z  dnia  19  kwietnia  2024  r.
zmieniające  rozporządzenie  wykonawcze  (UE)  nr  577/2013  w  sprawie  wzorów
dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów,
kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty
graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie
określonych  warunków  przewidzianych  w  rozporządzeniu  Parlamentu  Europejskiego  i
Rady (UE) nr 576/2013

Opcje strony

Główny Inspektorat Weterynaryjny
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Zakład Higieny Weterynaryjnej
Powiatowi Inspektorzy Weterynarii
Telefony alarmowe
Służba Cywilna
Elektorniczna skrzynka podawcza
e-usługi
do góry